Hvordan finne riktig HS- eller HTS-kode - Norway (2024)

Floating Contact Form Portlet

Ressurspublisering

TilbakeHvordan finne riktig HS- eller HTS-kode

Forstå det harmoniserte systemet med denne nyttige guiden.

Kopiert link

Alle grensekryssende varer må tollbehandles. Det innebærer at varene må følges av dokumenter som beskriver godset på nøyaktig måte. At varene er riktig klassifisert iht tolltariffen en nødvendig del av fortollingen. I denne guiden forklarer vi det grunnleggende i tollklassifiseringssystemet, slik at du bedre kan forstå denne viktige prosessen.

Hva er det harmoniserte systemet, og hvorfor er det viktig?

Det harmoniserte systemet (HS) ble utviklet av Verdens tollorganisasjon (WCO - en FN-organisasjon). Den beskriver alle produkter som kan omsettes internasjonalt. For at varer skal kunne krysse internasjonale grenser, må riktig HS-kode (også kjent som en HTS-kode) oppgis. Koden bestemmer blant annet riktig toll- og avgiftssats, eventuelle særavgifter, lisenskrav og potensielle restriksjoner og koter på varen.

Hvordan fungerer det?

HS-koden består av 8-10 siffer hvorde 6 første er internasjonale. I teorien skal alle land som bruker HS-avtalen klassifisere et bestemt produkt med samme HS-seksjon, kapittel, overskrift og underoverskrift – selv om det i praksis kan oppstå problemer. I tillegg har WCO utarbeidet regelsett som bestemmer hva som skal legges til grunn når et produkt skal klassifiseres.

Dessverre bruker ikke alle land de samme HS-versjonene, eller bruker reglene på samme måte. Denne usikkerheten, så vel som den økende kompleksiteten av produkter, historiske avgjørelser om beslu*tninger og mangel på kompetanse angående tekniske aspekter ved et gitt produkt, kombineres for å lage komplekse, inkonsekvente og risikable klassifiseringsregler som kan være vanskelige å navigere.

Hvem er ansvarlig for å klassifisere varer?

Som importør eller eksportør har du ansvar for korrekt klassifisering av varene som sendes. Deretter oppgir Kuehne+Nagel klassifiseringen på dine vegne til tollmyndighetene, som stedfortreder for deg.

Hvorfor er HS-klassifisering risikofylt?

HS-klassifiseringer er risikable hvis du klassifiserer feil, fordi du da kanskje betaler feil avgiftssats på produktene, ikke overholder lisensplikt eller andre lovkrav som påhviler deg som eksportør/importør. Feilklassifisering kan føre til betydelige bøter og gebyrer, og til og med føre til at varene dine blir beslaglagt eller tilbakeholdt.

Feil klassifisering kan også føre til overbetaling av avgift og skatt, noe som har konsekvenser for virksomhetens kontantstrøm. Det er mulig å fremsette et krav i etterkant for overbetaling av toll, men du må kunne underbygge argumentene dine for tilbakevirkende endringer og krav.

Tariffklassifisering er en spesialisert ferdighet som krever et bredt kunnskapsgrunnlag og erfaring. Ikke alle importører eller eksportører har nødvendigvis denne kompetansen. Kuehne+Nagel har sendt varer over hele verden i over 125 år. Riktig deklarasjon av varer er et sentralt element i tjenestene våre. Våre tollavdelinger over hele verden er eksperter på HS-klassifisering, og står klare til å hjelpe deg med råd om hvordan du best klassifiserer produktene dine.

Hvor kan Kuehne+Nagel hjelpe deg?

Våre tollavdelinger er oppdatert på alle aspekter av fortolling og har autorisasjon som Authorised Economic Operator (AEO).

Vi kan identifisere potensiell risiko i klassifiseringen din og optimere klassifiseringene dine, dra nytte av mulige fordeler – som bindende klassefiseringsuttalelse fra tollmyndighetene – og tollfritak. For å finne ut mer om våre rådgivningstjenester innen HS-klassifisering og vårt brede spekter av toll- og handelstjenester, kan du kontakte oss.

Vanlige spørsmål

Hvordan finne riktig HS- eller HTS-kode - Norway (1) Hvordan finne riktig HS- eller HTS-kode - Norway (2) Hvordan klassifiserer jeg varene mine?

Ikke alle produkter er enkle å klassifisere. Noen varer er enkle å beskrive, og slike produkter kan søkes opp i indeksen for din lokale landstariff, som ofte foreligger på internett. Du bør alltid lese merknadene som vises i tariffen. Disse kan spesifikt inkludere eller ekskludere visse varer og gi annen veiledning.

Hvis produktet ditt er vanskeligere å kategorisere, eller ikke finnes i indeksen, må du vurdere form og funksjon. Dette kan være komplisert, og du må vurdere «generelle tolkningsregler», eller «GRI».

Hvis du trenger å bruke «GRI» for å klassifisere produktet ditt, har du sannsynligvis behov for ekspertrådgivning.

Hvordan finne riktig HS- eller HTS-kode - Norway (3) Hvordan finne riktig HS- eller HTS-kode - Norway (4) Hvordan er HS strukturert?

HS tildeler en av de 21 seksjonene til hver vare, og fortsetter deretter med å tildele spesifikke kapitler, overskrifter og underoverskrifter til varene, i den rekkefølgen. For eksempel klassifiseres t-skjorter i bomull til menn slik:

  • HS-seksjon: Seksjon XI: «Tekstiler og tekstilartikler»
  • HS-kapittel: Kapittel 62: «Klær og tilbehør til klær, ikke strikket eller heklet»
  • HS-overskrift: Overskrift 6205: «Herre- eller gutteskjorte»
  • HS-underoverskrift: Underoverskrift 620520: «Av bomull»

Hvordan finne riktig HS- eller HTS-kode - Norway (5) Hvordan finne riktig HS- eller HTS-kode - Norway (6) Er det eksempler på andre formål med HS-systemet?

HS-klassifisering brukes også av myndigheter og tollbyråer over hele verden for å styre kontrollerte varer, tilleggsskatter, anvende opprinnelsesregler, handelspolitikk og handelsstatistikk, kvotekontroll og prisovervåking, analyse, sikkerhetskontroll og risikoprofilering og lignende bruksområder.

Hvordan finne riktig HS- eller HTS-kode - Norway (7) Hvordan finne riktig HS- eller HTS-kode - Norway (8) Er det noen eksempler på de generelle tolkningsreglene?

Dette er 6 regler for klassifisering av varer under HS. De har til hensikt å gi enhetlig juridisk tolkning av HS-nomenklaturen for riktig klassifisering av varer, selv om det i praksis er en viss variasjon mellom land. GRI brukes i streng nummerrekkefølge. Her gir vi noen eksempler.

Merk: Disse eksemplene er kun illustrerende. Hvis du er i minste tvil om anvendelse av GRI på en bestemt vare, bør du innhente ekspertvurdering.

Regel 1

Regel 1 forklarer at titler på seksjoner, kapitler og underkapitler ikke har juridisk status. Klassifisering bestemmes i henhold til bestemmelsene i overskrifter og tilhørende seksjons- eller kapittelmerknader, med henvisning til de andre tolkningsreglene.
GRI-regel 1 omhandler at selv om kapittel 87 har tittelen «Andre kjøretøyer enn trikk og jernbane og tilhørende deler og tilbehør», betyr ikke det at hver gjenstand du måtte finne på en bil automatisk er inkludert. Dekk hører for eksempel til under Kapittel 40.

Regel 2

Del a) av denne regelen sier at de samme overskriftene gjelder for ufullstendige produkter hvis de har karakteristikken til den komplette artikkelen. Den opplyser også om at umonterte produkter blir klassifisert under samme overskrift som det ferdigmonterte produktet.

Del b) av denne regelen omhandler blandinger eller kombinasjoner av stoffer. Den utvider omfanget av overskrifter som refererer til ett bestemt materiale eller stoff, til blandinger eller kombinasjoner av disse varene med andre materialer eller stoffer.

Hvis virkningen av denne regelen gjør at et gitt produkt tilsynelatende kan klassifiseres under to eller flere overskrifter, må regel 3 anvendes.

Som del av regel 2 dekker del a) varer som demonterte møbler, eller noe som leveres for selvmontering. Det trenger ikke å omfatte det komplette settet. Det betyr at en ufullstendig bil for restaurering fortsatt blir klassifisert som om den var komplett.

Regel 2 del b) betyr at en skjorte av 60% bomull og 40% polyester ville blitt klassifisert under bomullsskjorter. En skjorte med 50/50 blanding må imidlertid klassifiseres under regel 3.

Regel 3

Regel 3 inntreffer når produkter kan klassifiseres under to eller flere overskrifter.

Del a) sier at overskriften som gir en spesifikk beskrivelse av varen vil ha forrang over overskriften som bare gir en generell beskrivelse.

Del b) vedrører blandinger og sammensatte gjenstander som består av forskjellige materialer, og sier at disse gjenstandene må klassifiseres i henhold til materialet eller komponenten som gir varens vesentlige karakteristikk.

Del c) sier at varer som ikke kan klassifiseres under a) og b), skal klassifiseres i overskriften som forekommer sist blant de som er like gyldige for situasjonen.

Regel 3 – spesielt del b) – er veldig åpen for tolkning, og du bør alltid innhente ekspertvurdering når denne regelen påberopes.

Del a) sier at plastflasker skal klassifiseres som sådan under overskrift 3923, som spesifikt beskriver «Ballonger, flasker, kolber og lignende varer» snarere enn overskrift 3926 som omhandler «andre varer av plast».

Del b) betyr at et geometrisett bestående av en plastlinjal, plastgradskive og stålkompass, kan kompasset anses å være den definerende karakteristikken da det har den høyeste verdien. Dog kan det hende at varene må legges inn som to eller tre separate varer med fordelt verdi. Funksjonen til en vare har betydelig innvirkning. En laser er klassifisert under kapittel 9013, men en laser som brukes i fiberoptisk telekommunikasjonsutstyr, kan klassifiseres som teleutstyr under 8517.
Del c) betyr at en vevd herreskjorte av 50% polyester og 50% bomull, der begge tekstilene definerer varenes karakter, blir klassifisert under den senere numeriske overskriften 62053000 for menneskeskapte fibre, snarere enn under 62052000, som gjelder bomull.

Regel 4

Denne regelen dekker varer som ikke kan klassifiseres ved å bruke regel 1 til 3. Den opplyser at slike varer skal klassifiseres under overskriften for varer som de er mest beslektet med. På grunn av klassifiseringens omfattende struktur blir denne regelen imidlertid sjelden brukt.

Denne regelen tar en fornuftbasert tilnærming til klassifisering. Enkelt sagt, hvis det ser ut som en and, låter som en and og går som en and – så bør den klassifiseres som en and.

Regel 5

Regel 5 omhandler esker, containere og pakkematerialer som brukes til å pakke varer. I de fleste tilfeller, forutsatt at materialene ikke er designet for gjentatt bruk, blir disse varene klassifisert med selve produktet.

Dermed klassifiseres ikke pappesker og plastbokser som inneholder en lekebil separat. En sjøfraktcontainer som brukes til å transportere varer, selv som en enkelt last av de samme varene, regnes ikke som en del av varene, men behandles separat.

Regel 6

Så langt har reglene omhandlet klassifisering på overskriftsnivå. Formålet med regel 6 er å sikre at regel 1–5 også blir anvendt på klassifisering av varer på undernivå, så lenge merknadene om underoverskriftene tas i betraktning.

Hvordan finne riktig HS- eller HTS-kode - Norway (9) Hvordan finne riktig HS- eller HTS-kode - Norway (10) Hva er noen eksempler på inkonsekvente HS-klassifiseringer?

HS-klassifiseringer er intrikate, og anvendelsen av dem kan noen ganger være forvirrende. Her er to eksempler som illustrerer inkonsekvensen av HS-klassifiseringer:

  1. Mange selskaper lager spesialiserte produkter, og de erklærer at alle reservedeler og komponenter av de produktene er deler av hovedproduktet. Noen ganger er dette korrekt, og avgiftssatsene er vanligvis ganske lave. Imidlertid er deler for «allmenn bruk», som skruer, fjærer, skiver, muttere, O-ringer og lignende, klassifisert som særskilte varer andre steder, ofte med høyere tollsats.
  2. Underoverskrift 9505 10 dekker varer som er bredt anerkjent som tradisjonelt brukt til julefeiring og særskilt produsert og designet som varer til julefeiring. Den dekker imidlertid ikke varer for «vintersesongen», som istapper, snøkrystaller, stjerner, reinsdyr, dompaper og snømenn, fordi de ikke bare brukes til julefeiring, men hovedsakelig som dekorasjoner i løpet av vinteren. I Storbritannia er forskjellen i tollsatser 0% for julepynt og 2,7% for vinterpynt.
    Fortolling Import og eksport

Andre temaer som kan interessere deg:

Hvordan utføres SOLAS og VGM – Veiledning gjennom regelverket Les hele historien
Tjenester Fortolling Les hele historien
Hvordan utføres Green customs: Navigating CBAM Les hele historien
Tjenester Nye tjenester for biltransport i Europa Les hele historien
Tjenester FCL Containerfrakt – Fullcontainerløsninger Les hele historien
Tjenester Bilindustrilogistikk – løsninger for bilindustrien Les hele historien
Hvordan utføres Incoterms 2020 – din guide til internasjonale handelsforskrifter Les hele historien
Tjenester KN PharmaChain med sjøfrakt Les hele historien
Tjenester KN Finished Vehicles Les hele historien
Hvordan finne riktig HS- eller HTS-kode - Norway (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated:

Views: 5887

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.